ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Magyar Reflexológia Konferencia 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a RoAnAl Gyógyturisztikai és  Szolgáltató Bt. (Székhely: 4031 Debrecen, Gyár u. 11/a.., Adószám: 20511203-1-09), mint szolgáltató  (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.  Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért,  és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag  elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási  kódexre nem utal.  

Az ÁSZF letölthető: www.reflexologiakonferencia.hu 

A Szolgáltató adatai:  

A szolgáltató neve: RoAnAl Gyógyturisztikai és Szolgáltató Bt. (I. Magyar Reflexológia  Konferencia) 

A szolgáltató székhelye: 4031 Debrecen, Gyár u. 11/a. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen  használt elektronikus levelezési címe: info@reflexologiakonferencia.hu 

Cégjegyzékszáma: 09-06-014716 

Adószáma: 20511203-1-09 

A szerződés nyelve: magyar  

A tárhely-szolgáltató adatai:  

Cégnév: TeraHost Kft. 

Székhely cím: 220 Vecsés, Kinizsi utca 73. 

Telefon: +36 30 690 9394 

Adószám: 23810329213 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a  magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó  rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is  irányadók.  

1.2. Az ÁSZF 2019. október 1. napjától visszavonásig és/vagy módosításáig van hatályban. A Szolgáltató fenntartja magánk a jogot a felhasználási feltétételek külön értesítés és indokolás nélküli megváltoztatására is. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Felhasználó felelőssége, hogy a felhasználási feltételek változását figyelemmel kísérje. A módosítást követően a szolgáltatás használata a felhasználási feltételek módosításának elfogadását jelenti. 

1.3. A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi olyan kiadvány (könyv, jegyzet, stb.), fotó,  videó, kreatív ötlet és írás szerzői, szellemi jogával, amely a jelen honlapon elérhető. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi  törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra  is. 

Ezen kívül a nyomtatott kiadványok minden esetben úgynevezett impresszumot is tartalmazhatnak,  amelyben/amelyen feltüntetésre kerül a szerzői jogokra történő utalás. Nemcsak a szerzői tartalmak  használata, de ezen megjelölések eltávolítása is megvalósíthatja a szerzői jogok sérelmét. Kiadványnak és szerzői tartalomnak minősülnek a jelen honlapon található bejegyzések,  megfogalmazások, blogírások, termékleírások és más, a honlap üzemeltetőjének gondolatait  tartalmazó szövegek, képek, összefüggések.  

A jogszerűtlenül lemásolt, sokszorosított nyomtatott kiadványok akár magánfelhasználása, akár  terjesztése esetén, illetve a jogellenesen használt, jelen honlapon található, bejegyzések,  megfogalmazások, blog tartalmak, termékleírások és más, a honlap üzemeltetőjének gondolatait  tartalmazó szövegek, képek, összefüggések esetében jogsértést követ el, mely jogi következményeket  von maga után. Vitás kérdésekben webmesteri igazolással és közjegyzői, ügyvédi képernyőmentéssel  bizonyítjuk a jogtalan magatartást. 

1.4. A Weboldal esetenként nem lesz elérhető és hibák is előfordulhatnak benne. „Ahogy  megjelenik” és „ahogy elérhető” alapon hozzáférhető, olyan mértékben, ahogyan azt a törvények  megengedik mindenféle szavatosság, feltételek vagy garanciák nélkül. 

1.5. A Szolgáltatónak nem kötelessége a Weboldalon található bármilyen információ frissítése,  kivéve, ha ezt a vonatkozó törvények előírják. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy  Weboldalt és/vagy az itt megtalálható információkat, anyagokat, termékeket és/vagy  szolgáltatásokat ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa, szerkessze, törölje, felfüggessze, vagy  azzal felhagyjon. 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK  

1.6. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a  Szolgáltató a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény betartásával végzi. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes  adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a szerződött futárszolgálatot  a megrendelés kézbesítésének érdekében. Amennyiben használja Weboldalt, a Szolgáltató úgy  tekinti, hogy elfogadta Adatvédelmi Nyilatkozatát. 

1.7.A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célból. (IP  cím, látogatás időtartama stb.) Ezen adatokat a szolgáltató kizárólag jogszabályban előírt esetekben  adja át hatóságok részére. 

1.8. A szolgáltatás igénybevételhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné  engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k letiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei nem, vagy csak részben használhatók. A cookie egy olyan fájl,  amelyet a szerver küld a megrendelő böngészőjének, és amelyet a megrendelő gépe tárol. A cookie ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés során leadott adatokat a Szolgáltató a  megrendelés teljesítéséhez használhatja fel. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti az  info@reflexologiakonferencia.hu e-mail címen. 

1.9. Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen,  egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a  felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak  illetőleg helytállóak. 

A felhasználó a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.  Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg  egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott  felhasználók adatai közül. 

Az oldal böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a  

www.reflexologiakonferencia.hu weboldal általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési  elveit. 

1.10. A weboldalon a Megrendelő regisztrálhat. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós  e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez  szükséges – adat kitöltése szükséges. 

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A  Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy  az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profilom menüpontban van  lehetőség. Az Adatvédelmi tájékoztató letölthető a www.reflexologiakonferencia.hu oldalról.  

VERSENYEK, JÁTÉKOK, VETÉLKEDŐK, INGYENES NYEREMÉNY SORSOLÁSA 

1.11. A Weboldalon Szolgáltató megszervezhet, és reklámozhat versenyeket, játékokat, vetélkedőket  vagy ingyenes nyereménysorsolásokat. Ezekre sajátos szabályok vonatkoznak majd. Kérjük, hogy  ha bármely versenyen, játékon, vetélkedőn, ingyenes nyereménysorsoláson részt vesz, előtte  figyelmesen olvassa el az erre vonatkozó szabályzatot, ugyanis Szolgáltató úgy tekinti, hogy  részvételével hozzájárult és kötelezi magát ezeknek a szabályoknak a betartására. 

Harmadik fél weboldalai 

1.11. Weboldalon harmadik fél által működtetett weboldalakra mutató linkek lehetnek elhelyezve  („Harmadik fél weboldalai”). Ezeknek a linkeknek csupán az a célja, hogy további információkkal  szolgáljanak. Ha Weboldalon feltüntetésre kerül Harmadik Fél Weboldala, ez még nem jelenti azt,  hogy Szolgáltató egyetért azzal, azonosítja magát annak álláspontjával, vagy felelősséget vállal érte,  

tartalmáért, használatáért, vagy az általa elérhető termékekért vagy szolgáltatásokért. Szolgáltató  nem köteles Harmadik Fél Weboldalát szűrni vagy figyelni, és nem is vizsgálta ki vagy figyelte  Harmadik Fél Weboldalának pontosságát, teljességét vagy törvényességét. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amit Harmadik Fél Weboldalának használata vagy az abban  való megbízás okozhat a Megrendelőnek. Megrendelő saját felelősségére használja a Harmadik Fél  Weboldalát. Harmadik Fél Weboldalának látogatásakor az itt feltüntetett feltételek és kikötések és  nyilatkozatok vonatkoznak Megrendelőre, és Szolgáltató azt ajánlja, hogy ezeket ellenőrizze! 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

1.12. Fogalmak  

Kínált termékek: E-könyvek, könyvek, online előadások, jegyzetek, tananyag, videók Kínált szolgáltatások: workshop-ok, előadások, rendezvényszervezés  

Megrendelő: a weboldal látogatója, és/vagy a kínált termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok)  megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy. 

Szerződés: A Szolgáltató és a Megrendelő között a kínált termék(ek) megvásárlására és  leszállítására és/vagy a kínált szolgáltatás(ok) megvásárlására a megrendelés és a jelen ÁSZF  rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony. 

Könyv, Tananyag, jegyzet: nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi  alkotás. 

Videók: digitalizált tananyag, melyet a megrendelő önállóan, autodidakta módon dolgoz fel 

Visszaigazolás: Megrendelő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) a Szolgáltató általi írásbeli  elfogadása. 

1.13. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót  jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos  esetekben illusztrációként szerepelnek.  

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az  akció időtartamáról minden fórumon.  

1.14. A kínált termékek online minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány  kitöltésével, a kínált szolgáltatások online minden esetben az erre rendszeresített  formanyomtatvány kitöltésével vagy személyesen is megvásárolhatók. A termékek és  szolgáltatások árai tartalmazzák az Áfát. Nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a  csomagolási díjat.  

A rendelés menete, a megrendelések feldolgozás és teljesítése 

1.15. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve  lemondható, erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség az 1.23. pontban rögzített  elérhetőségeken. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. A Felek  közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. Minden rendeléshez a Szolgáltatónak is  hozzá kell járulnia. A Szolgáltató csak abban az esetben köt a Megrendelővel szerződést, ha már  elfogadta a rendelését. A szerződés csak azokra a termékekre, szolgáltatásokra vonatkozik majd, amelyek esetében elfogadta rendelését. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a  Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a  Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási  késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

A Megrendelő rendelésének elfogadását egy e-mailben erősíti meg a Szolgáltató. Amennyiben e  visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg,  akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden  további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

A visszaigazolt megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott  termék, vagy szolgáltatás időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést  visszautasítani. A Weboldalról megrendelhető termékek, szolgáltatások árai változtatásának jogát a  Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép  hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek, szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem  befolyásolja. 

A Szolgáltató visszaigazolását követően Megrendelő részéről visszaélésszerűnek minősül a  módosítás és lemondás jogának gyakorlása, ha az Megrendelő a rendeléseinek több mint 40 %-át  módosítja, illetve lemondja, ebben az esetben Szolgáltató jogosult Megrendelő regisztrációját azonnali  hatállyal törölni.  

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után Szolgáltató megkezdi a  teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Szolgáltatónak többletköltséget okoz. A módosítás és  lemondás jogának korlátozása erre tekintettel került meghatározásra. Szolgáltató jogosult azon  felhasználók regisztrációját is azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt  és kiszállított csomagok átvételét megtagadták. 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt  regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal  törölje. 

1.16. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a  www.reflexologiakonferencia.hu honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a  termék, szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg  rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket, 

szolgáltatást hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek  ismeretében az Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. 

1.17. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket  elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

1.18. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül. Ha  Szolgáltató és Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató a Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a  megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a  szerződés szerinti teljesítésre.  

Szállítási és fizetési feltételek 

1.19. A Weboldalon megjelentetett termékek szállítása jelen Szállítási Feltételek szerint történik,  ideértve bármely ezekben hivatkozott és a Weboldal termékekkel kapcsolatos aloldalain elérhető egyéb feltételeket és kikötéseket abban a formában, ahogyan ezeket módosulásuk szerint frissítik  („Szállítási Feltételek”). Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Szállítási Feltételeket! Mielőtt 

véglegesíti rendelését, Megrendelőnek el kell fogadnia „Szállítási Feltételeket” úgy, ahogyan azok a  rendelés idején, a weboldalon szerepelnek. Az elfogadás azt jelenti, hogy a Megrendelő hozzájárul  ahhoz, hogy betartsa a Megrendelő rendelésekor hatályos Szállítási Feltételek előírásait.  Amennyiben ehhez Megrendelő nem járul hozzá, nem rendelhet a weboldalról. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Szállítási Feltételeit bármikor módosítsa, és a  módosítást, az új változatot a weboldalon történő megjelenítésével hozzuk a Megrendelő tudomására, mindenféle egyéb figyelmeztetés nélkül.  

1.20. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz vagy Posta Pontra (Posta csomagautomata,  webox) szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat a Megrendelő viseli oly módon,  hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés  is érkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. A megrendelések  összevonására csak a info@reflexologiakonferencia.hu címre írt kérvényezés után van lehetőség. 

1.21. A megrendeléseket a Szolgáltató azt követően teljesíti, hogy a Megrendelő a termék vagy  szolgáltatás árát kifizeti. Utánvétes fizetés esetén a csomag díja átvételkor fizetendő, közvetlenül az  átvételi ponton, vagy a szállítmányozó cégnél. Az utánvétes szállítás esetén Szolgáltató külön díjat  számol fel. 

1.22. A Megrendelőnek lehetősége van az alábbi módon kifizetnie a terméket vagy szolgáltatást: • Banki előre utalás 

1.23. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Weboldalon megjelölt helyszínen  teljesíti. 

Elállás és felmondás joga, kellékszavatosság 

1.24. A Megrendelő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint termék vásárlása esetén 14  napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás  nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Megrendelő jogosult 14  napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Az elállási/ felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket  átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen  Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó  terméket átveszi. A Megrendelő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék  átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.  

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a Megrendelőnek a 45/2014. (II. 26.) Korm.  rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozata megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a  Megrendelőt indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, amely jogát a szolgáltatás nyújtására  irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének, akár a 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya  alá tartozó távollevők között kötött szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül  gyakorolhatja. 

Vállalkozást jogszabály alapján a szerződéstől való elállás joga – mind termék, mind szolgáltatás  esetén – nem illeti meg. 

Ha az Megrendelő az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát  tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus  úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén: 

RoAnAl Gyógyturisztikai és Szolgáltató Bt., 4031 Debrecen Gyár u. 11/a. 

e-mail: info@reflexologoiakonferencia.hu 

A Megrendelő a www.reflexologiakonferencia.hu oldalon található elállási/felmondási  nyilatkozatot kitöltve és e-mail útján eljuttatva is gyakorolhatja az elállás jogát.  

Ha a Megrendelő emellett dönt, a Szolgáltató az elállás/felmondás megérkezését elektronikusan  visszaigazolja. 

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta  előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát. 

Ha az Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának  kézhezvételétől számított 14 napon belül, illetve a termék visszaérkezését követően a Szolgáltató  visszatéríti az Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Ideértve a fuvarozási  költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a  Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)  A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési  módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a  hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen  többletköltség nem terheli 

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket. A Megrendelő köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb  elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.  

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli.  

A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha  az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot  meghaladó használat miatt következett be. 

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat  tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel. 

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát a Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint az alábbi  esetekben:  

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését  követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg,  és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási  jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által  nem befolyásolható ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett  kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére  szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az  átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül  más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem  befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés  megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított  harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi  fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának  adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat, könyv, jegyzet és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,  személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó  szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot  vagy határidőt kötöttek ki; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a  fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével  egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti  az elállási jogát. 

1.25. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár  visszafizetésére csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással, postai  csekken kerülhet sor. Megrendelő irodájában személyes ügyintézésre akkor van lehetőség, ha a  Megrendelő vagy a Megrendelő által meghatalmazott személy hozza vissza a terméket. A Szolgáltató  igényt tarthat azonban a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére. A  visszatérítést a Szolgáltató lakcímre küldéssel, vagy bankszámlára utalással tudja teljesíteni, így  kérjük, hogy lehetőség szerint elállás esetén az elállási nyilatkozat mindenképpen tartalmazza a  Megrendelő lakcímét, vagy bankszámlaszámát, amin a visszatérítést fogadni tudja. A szükséges  adatok hiányában a pénz visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe. 

1.26. Ha a Megrendelő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás  teljesítése, felmondása esetén Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés  megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen  visszatéríti a Szolgáltató a Megrendelő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja  a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.” 

1.27. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági  igényt vagy ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint vagy termékszavatossági igényt  érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, amelyre vonatkozó részletes tájékoztató a  www.reflexologiakonferencia.hu oldalon található. 

Panaszkezelés  

1.28. A Megrendelő a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a  Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@reflexologiakonferenci.hu címen.A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.  

1.29.1. Szóbeli panasz 

Az Megrendelő szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint  azonnal orvosolja. Amennyiben az Megrendelő a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a  panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Megrendelő panaszáról a Szolgáltató  jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Megrendelővel. A  jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Megrendelőnek. A panaszt annak beérkezését  követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított  30 napon belül indokolással ellátott választ küld. 

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza: 

a) az Megrendelő neve; 

b) az Megrendelő lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 

d) az Megrendelő panaszának részletes leírása 

e) az Megrendelő által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas  azonosító 

g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Megrendelő aláírása (utóbbi formai elem személyesen  közölt szóbeli panasz esetén elvárt); 

1.29.2. Írásbeli panasz 

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat  eredményéről az Megrendelőnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény  esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy  orvosolja. 

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz  orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira.  

A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik  arra, hogy válaszlevelében az Megrendelő valamennyi kifogására érdemi választ adjon. 

1.29.3. Panasznyilvántartás 

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Megrendelőtől: ▪ Megrendelő neve 

▪ Megrendelő lakcíme, székhelye, levelezési címe

▪ Megrendelő telefonszáma ▪ értesítés módja 

▪ panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma ▪ panasz leírása, oka 

▪ Megrendelő panasszal kapcsolatos igénye 

▪ a panasz alátámasztásához szükséges, az Megrendelő birtokában lévő dokumentumok  másolata 

▪ a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat 

A Szolgáltató a panaszkezelés során a Megrendelő által benyújtott adatokat az információs és  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek  megfelelően kezeli. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült  jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési  idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi. 

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és  a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató. 

A termékekről és szolgáltatásokról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a  felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató  fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére. 

1.29.4. Jogorvoslat 

Amennyiben az Megrendelő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz  kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Megrendelő az alábbi  hatóságokhoz és testülethez fordulhat: 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi  rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Telefonszám: +36-1 450-2598 

A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá  a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat  az Megrendelő:  

Budapesti Békéltető Testület:  

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Telefon+36-1 488 21 31

Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita  rendezésére, szerződő Felek járásbíróság illetékességébe tartozó ügyekben kikötik a Budai Központi  Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK  

1.30. A Szolgáltató által üzemeltetett www.reflexologiakonferencia.hu oldal biztonsági foka  megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi  óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az  operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó  hibalehetőségek elfogadását. 

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett  be. Az Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének  kötelezettsége. 

1.31. A Szolgáltató z Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a  megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása  érdekében tárolja. 

Megrendelő a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve  kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el: 

www.reflexologiakonferencia.hu 

1.32. Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A  szerződés magyar nyelven jött létre. 

1.33.Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Megrendelő a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg. 

Budapest, 2019. október 1.

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási  jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló  szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt, …………………………………………… 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 

1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári  Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése  lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel  járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az  ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve  mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,  kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől  számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés  teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem  érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba  közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a RoAnAl  Gyógyturisztikai és Szolgáltató Bt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban  már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

2. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy  termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi  követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven  belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben  gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell  bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha  bizonyítani tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt  felismerhető vagy

Oldal 13 | 14 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt  egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes  érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó  kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. A vállalkozás jogszabály vagy  szerződés alapján jótállásra nem köteles.