ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a RoAnAl Gyógyturisztikai és Szolgáltató Bt. (4031 Debrecen, Gyár  utca 11/a.) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a rendezvényszervezéshez kapcsolódóan. 

A RoAnAl Gyógyturisztikai és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.reflexologiakonferencia.hu weboldal (a  továbbiakban: honlap) működtetése és a rendezvények lebonyolítása során a rendezvényekre regisztrálók és az azokon részt  vevők személyes adatait kezeli. 

2. AZ ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE 

a. Név: Nagyné Halász Anna 

Székhely és levelezési cím: 4031 Debrecen, Gyár utca 11/a. 

Telefonszám: +3630/2765464 

Email cím: nagyesneje@gmail.com 

b. Név: Hóka Ildikó 

Székhely és levelezési cím: 1124 Budapest, Fodor utca 40.  

Telefonszám: +3630/9620211 

Email cím: hoildik@gmail.com 

c. Név: Németh Krisztina 

Székhely és levelezési cím: 1221 Budapest, Gerinc utca 22. 

Telefonszám: +3620/4046455 

Email cím: info@nemethkrisztina.com 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A rendezvényhez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelhetjük: 

• név, 

• cégnév, 

• adószám, 

• e-mail cím, 

• telefonszám, 

• számlázási név és cím, 

• működési nyilvántartási szám 

• szakképesítés 

A jelen tájékoztató 4.5. pontja szerinti adatkezeléshez a következő személyes adatait kezeljük: 

• név, 

• cégnév, 

• adószám, 

• e-mail cím, 

• telefonszám, 

• számlázási név és cím, 

• működési nyilvántartási szám 

• szakképesítés

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás  vagy változás történne, kérem haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen. 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA 

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat  tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvény regisztráció során közölt személyes adatai  felhasználásra kerüljenek. 

Az adatkezelés jogalapja (titulus, név, beosztás, intézmény, e-mail cím, telefonszám) esetén az Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes  hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja info@reflexologiakonferencia.hu e-mail címre küldött e-mailben.  A fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában nem tud a rendezvényen részt venni. 

4.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységének disszeminálásához kapcsolódó konferenciák, műhelyek, képzések  és pályázati információs rendezvények lebonyolítása – beleértve a rendezvényekhez kapcsolódó utánkövető tevékenységet  is. A rendezvények utánkövetése e-mailes megkeresés formájában történik, melyre történő válaszadás önkéntes. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott rendezvény megvalósítására használja. 

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.  Személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó  személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag  Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

4.5. A rendezvényre történő online regisztráció során Önnek lehetősége van arra, hogy önkéntes alapon értesítést kérjen  Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről. Az értesítés e-mailes formában történik, az Ön által megadott elérhetőségen. Ezt  a rendezvényre történő regisztráció során teheti meg, és így az ehhez kapcsolódó adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Az Adatkezelő az Ön nevét és email címét kezeli. Az adatkezelés  jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés  a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja  a info@reflexologiakonferencia.hu e-mail címre küldött e-mailben. 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart, illetve  amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről értesítést küldjön Önnek, hozzájárulása  4.5 pontban foglalt visszavonásáig. 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon segítő közreműködői jogosultak megismerni, akiknek az adat  megismerése és kezelése a feladataihoz kapcsolódik. Amennyiben valamely rendezvény esetében, szervezési okokból,  harmadik szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról Önt Adatkezelő külön tájékoztatja. 

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá  bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel. 

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint  megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,  továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens  körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása  esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban. 

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából  nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és  számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az  adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: info@reflexologiakonferencia.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelőhöz fordulhat a jelen pontban megadott  elérhetőségen keresztül. 

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az info@reflexologiakonferencia.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy  törli az adatokat. 

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon  belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított  legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és  döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet  fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni  kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja  felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít  számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai  intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz  annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.  Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak  felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés  mellett egyoldalúan módosítsa.

ADATKÉRŐ LAP 

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ  I. Magyar Reflexológia Konferencia eseménnyel összefüggésben 

AZ ÉRINTETT NEVE: 

TITULUS: 

SZAKKÉPESÍTÉSE: 

INTÉZMÉNY / CÉGNÉV: 

SZÁMLÁZÁSI NÉV, CÍM: 

CÉG esetén ADÓSZÁM: 

TELEFONSZÁMA:  

E-MAIL CÍME: 

INFORMÁCIÓK: 

ADATKEZELŐ NEVE: RoAnAl Gyógyturisztikai és Szolgáltató Bt. KÉPVISELŐJE: Nagyné Halász Anna 

HONLAPJA: www.reflexologiakonferencia.hu 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: I. Magyar Reflexológia Konferencia online  esemény 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679  Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1)  

bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes  

hozzájárulása.  

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: (akik megtekinthetik) 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK  IDŐTARTAMA:  

Adatkezelő illetve Adatkezelő azon segítő 

közreműködői, akiknek az adat megismerése és kezelése  a feladataihoz kapcsolódik 

a rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés  lezárásáig, vagy a tájékoztató 4.5 pontjában foglalat  hozzájárulás visszavonásáig

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok  kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.  

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a  hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani 

 **** 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben  megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.  

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap 

____________________________ 

 aláírás